รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางชลธิชา จตุเทน
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  ศษ.ม.
สาขาวิชา ::
  การบริหารการศึกษา
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
คณะสี ::
  สุโขทัย (สีม่วง)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  081-055-8607