รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางสาวจันทรารัตน์ แจ่มเพชรรัตน์
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  กศ.ม.
สาขาวิชา ::
  เทคโนโลยีการศึกษา
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
หน้าที่พิเศษ ::
  รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
คณะสี ::
  สุโขทัย (สีม่วง)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  085-457-7889