กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายบัณฑิต  อุดมอริยทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
หน้ากลุ่มสาระ
นายจักรพงษ์  ศรีจำนง
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางจันทิมา  มงคลมณี
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นายประเสริฐ  วิวาสุขุ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอัญชลี  เทศสนั่น
ครู
นางสุพัตรา  จันทรมหา
ครูชำนาญการพิเศษ