กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายบัณฑิต  อุดมอริยทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
หน้ากลุ่มสาระ
นายจักรพงษ์  ศรีจำนง
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นายนพดล  อุทัยสาร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายประเสริฐ  วิวาสุขุ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจันทิมา  มงคลมณี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอัญชลี  เทศสนั่น
ครู