คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายจักรพงษ์  ศรีจำนง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายประเสริฐ  วิวาสุขุ
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางอัญชลี  เทศสนั่น
ครู
นางสุพัตรา  จันทรมหา
ครูชำนาญการพิเศษ
นายพงษ์ศักดิ์  สิทธิศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายชัยวัฒน์  ศิลวัตร
ครูอัตราจ้าง