กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายประเสริฐ  วิวาสุขุ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายบัณฑิต  อุดมอริยทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นายสุรพล  ศรีสมภพ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายมณฑล  ปุกสันเทียะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายบุญฤทธิ์  แสงอรัญ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายจุฬา  ศรีชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
นายนพดล  อุทัยสาร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจันทิมา  มงคลมณี
ครูชำนาญการพิเศษ
นายภิรมย์  ภูมิเหล่าแจ้ง
ครูชำนาญการพิเศษ