รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางอัญชลี เทศสนั่น
ตำแหน่ง ::
  ครู
วุฒิการศึกษา ::
  ศษ.ม.
สาขาวิชา ::
  การบริการศึกษา
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ ::
  087-151-3529