รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  ว่าที่ ร.ต.สรพันธ์ เปรมเจริญ
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  กศ.ม.
สาขาวิชา ::
  หลักสูตรและการสอน
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หน้าที่พิเศษ ::
  รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
คณะสี ::
  เชียงแสน (สีเหลือง)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  085-452-1839