รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางคนธรส ตันสิทธิแพทย์
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  คศ.บ.
สาขาวิชา ::
  อาหารและโภชนาการ
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
คณะสี ::
  สุโขทัย (สีม่วง)