รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางรัตนา ศรีนิลทา
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  ค.บ.
สาขาวิชา ::
  ภาษาไทย
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
คณะสี ::
  สุโขทัย (สีม่วง)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  081-872-2054