รายละเอียดบุคลากร
 



   
ชื่อ-สกุล ::
  นายเฉลิมพล อินทวัน
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  กศ.บ.
สาขาวิชา ::
  เทคโนโลยีการศึกษา
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
คณะสี ::
  สุโขทัย (สีม่วง)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  081-544-7511