รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นายสุเทพ สายโสภา
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  ค.บ.
สาขาวิชา ::
  ดนตรีศึกษา
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เบอร์โทรศัพท์ ::
  081-261-5141