รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางสุพัตรา จันทรมหา
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  คบ.
สาขาวิชา ::
  พลศึกษา
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา