รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นายประเสริฐ วิวาสุขุ
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  ค.บ.
สาขาวิชา ::
  พลศึกษา
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
คณะสี ::
  สุโขทัย (สีม่วง)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  089-944-4608