รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางจันทิมา มงคลมณี
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  ศษ.ม.
สาขาวิชา ::
  การบริหารการศึกษา
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หน้าที่พิเศษ ::
  รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
เบอร์โทรศัพท์ ::
  086-630-3436