รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นายบัณฑิต อุดมอริยทรัพย์
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  ค.บ.
สาขาวิชา ::
  เกษตรศาสตร์
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หน้าที่พิเศษ ::
  หน้ากลุ่มสาระ
เบอร์โทรศัพท์ ::
  081-871-7258