รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางนิภาศิริ กาฬอ่อนศรี
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  บธ.บ.
สาขาวิชา ::
  บริหารธุรกิจ
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คณะสี ::
  รัตนโกสินทร์ (สีฟ้า)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  089-863-6074