รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางปราณี พื้นแสน
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  ศษ.บ.
สาขาวิชา ::
  สังคมศึกษา
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คณะสี ::
  รัตนโกสินทร์ (สีฟ้า)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  081-261-4443