รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางสาวกรัณฑ์เพชร สายเชื้อ
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  ศษ.บ.
สาขาวิชา ::
  ฟิสิกส์
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่พิเศษ ::
  รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
คณะสี ::
  ธนบุรี (สีชมพู)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  089-422-1996