รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นายเทอดวิทย์ ไชยรัตน์
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  กศ.ม.
สาขาวิชา ::
  หลักสูตรและการสอน
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่พิเศษ ::
  หัวหน้ากลุ่มสาระ
คณะสี ::
  ธนบุรี (สีชมพู)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  083-673-6452