รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นายอุเทน กาญวิจิตร
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  วท.บ.
สาขาวิชา ::
  คณิตศาสตร์
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน้าที่พิเศษ ::
  หัวหน้ากลุ่มสาระ
คณะสี ::
  อยุธยา (สีแดง)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  087-865-9962