รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  ดร.ณัฐชา แก้วเนตร
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  กศ.ด.
สาขาวิชา ::
  การบริหารและพัฒนาการศึกษา
สังกัด ::
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คณะสี ::
  อยุธยา (สีแดง)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  091-867-1413