รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางกอบกุล คูณคำ
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  ศศ.ม.
สาขาวิชา ::
  จิตวิทยาการศึกษา
สังกัด ::
  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เบอร์โทรศัพท์ ::
  089-619-0882