รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางเอื้องฟ้า สุขประเสริฐ
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  กศ.บ.
สาขาวิชา ::
  จิตวิทยาแนะแนว
สังกัด ::
  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เบอร์โทรศัพท์ ::
  086-646-3331