รายละเอียดบุคลากร
    
ชื่อ-สกุล ::
  นางธีรา สอนใจ
ตำแหน่ง ::
  ครู
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  ศศ.บ.
สาขาวิชา ::
  บรรณารักษศาสตร์
สังกัด ::
  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าที่พิเศษ ::
  หัวหน้างานแนะแนว
คณะสี ::
  สุโขทัย (สีม่วง)
เบอร์โทรศัพท์ ::
  089-569-2912