ฝ่ายบริหารโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

ชื่อ-สกุล :: นายบุญภพ จันทมัตตุการ

ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ :: ชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา :: -

สาขาวิชา :: -

เบอร์โทรศัพท์ ::

ปฏิบัติหน้าที่ :: ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

ชื่อ-สกุล :: นายวัลลภ เฉลิมแสน

ตำแหน่ง :: รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ :: ชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา :: กศ.ม.

สาขาวิชา :: การบริหารการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ :: 061-692-0008

ปฏิบัติหน้าที่ :: รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

ชื่อ-สกุล :: นางสาวกชพรรณ นาเสถียร

ตำแหน่ง :: รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ :: ชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา :: กศ.ม.

สาขาวิชา :: วิจัยการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ :: 094-541-4278

ปฏิบัติหน้าที่ :: รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ชื่อ-สกุล :: นางกุลจิรา จันทร์ขอนแก่น

ตำแหน่ง :: รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ :: ชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา :: กศ.ม.

สาขาวิชา :: การบริหารการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ :: 089-862-8558

ปฏิบัติหน้าที่ :: รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

ชื่อ-สกุล :: นายอดุลย์ แสงคำ

ตำแหน่ง :: รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ :: ชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา :: ศศ.ม.

สาขาวิชา :: การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

เบอร์โทรศัพท์ :: 095-171-3264

ปฏิบัติหน้าที่ :: รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน