ชื่อ-สกุล ::
  นายชอบ ธาระมนต์
ตำแหน่ง ::
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  ค.ม.
สาขาวิชา ::
  บริหารการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ ::
  ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
   
   
ชื่อ-สกุล ::
  นายวิรัตน์ สัตย์มิตร
ตำแหน่ง ::
  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  ศศ.ม.
สาขาวิชา ::
  ไทยคดีศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ ::
  รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ
   
   
ชื่อ-สกุล ::
  นายนิติพัฒทร์ หลวงวังโพธิ์
ตำแหน่ง ::
  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  กศ.ม.
สาขาวิชา ::
  การบริหารการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ ::
  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
   
   
ชื่อ-สกุล ::
  นางสาวพิศมัย แสงจันทร์เทศ
ตำแหน่ง ::
  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  ศศ.ม.
สาขาวิชา ::
  ไทยคดีศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ ::
  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
   
   
ชื่อ-สกุล ::
  นายสุเพียบ สอนใจ
ตำแหน่ง ::
  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  กศ.ม.
สาขาวิชา ::
  การบริหารการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ ::
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ