ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา หลักการเขียนโปรแกรม รหัสวิชา ง30259 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 
     
 
 
 
หน่วยที่ 4 โครงสร้างผังงาน

4.1 โครงสร้างผังงานแบบลำดับ

โครงสร้างผังงานแบบลำดับ เป็นโครงสร้างที่แสดงขั้นตอนการทำงานเป็นไปตามลำดับก่อนหลัง เรียงจากบนลงล่าง เป็นรูปแบบง่ายๆ ไม่มีการเปรียบเทียบใด และแต่ละขั้นตอนจะถูกประมวลผลเพียงครั้งเดียวเท่านั้นโดยสามารถแสดงการทำงานของโครงสร้างผังงานแบบลำดับได้ดังนี้

โครงสร้างผังงานแบบลำดับ


โครงสร้างผังงานแบบลำดับ

จากโครงสร้างผังงานตามรูป การทำงานจะเริ่มต้นทำงานในกระบวนการที่ 1 (คำสั่งที่ 1) เมื่อทำงานใน กระบวนการที่ 1 เสร็จ ขั้นตอนต่อไป คือ ทำงานในกระบวนการที่ 2 (คำสั่งที่ 2) เมื่อทำงานในกระบวนการที่ 2 เสร็จแล้ว จึงทำงานในกระบวนการต่อๆ ไป ตามลำดับ การทำงานจะทำทีละกระบวนการ การทำงานจะไม่ทำหลายกระบวนการพร้อมกันตัวอย่าง การเขียนผังงานของ "การไปโรงเรียน" ในรูปแบบข้อความ และสัญลักษณ์


การเขียนผังงานแบบข้อความ

การเขียนผังงานแบบสัญลักษณ์

เริ่มต้น
     1. ตื่นนอน
     2. อาบน้ำ
     3. ทานข้าว
     4. ไปโรงเรียน
จบ


ตัวอย่าง การเขียนผังงานโปรแกรมเพื่อรับค่า A , B และกำหนดให้ C มีค่าเท่ากับ A บวกกับ B พร้อมกับพิมพ์ผลลัพธ์ของค่า C ในรูปแบบข้อความ และสัญลักษณ์


การเขียนผังงานแบบข้อความ

การเขียนผังงานแบบสัญลักษณ์

เริ่มต้น
     1.รับค่า A , B
     2. กำหนดค่า C = A + B
     3. พิมพ์ผลลัพธ์ของค่า C
จบ


ตัวอย่าง การเขียนผังงานโปรแกรมเพื่อรับค่า A , B และกำหนดให้ C มีค่าเท่ากับ A บวกกับ B พร้อมกับพิมพ์ผลลัพธ์ของค่า C ทางจอภาพ ในรูปแบบข้อความ และสัญลักษณ์


การเขียนผังงานแบบข้อความ

การเขียนผังงานแบบสัญลักษณ์

เริ่มต้น
     1.รับค่า A , B
     2. กำหนดค่า C = A + B
     3. พิมพ์ผลลัพธ์ของค่า C
        ทางจอภาพ
จบ


ตัวอย่าง การเขียนผังงานโปรแกรม เพื่อรับค่าตัวเลข 2 จำนวนจากทางแป้นพิมพ์ เพื่อทำการคูณกัน แล้วแสดงผลลัพธ์ทางเอกสาร ในรูปแบบข้อความ และสัญลักษณ์ 


การเขียนผังงานแบบข้อความ

การเขียนผังงานแบบสัญลักษณ์

เริ่มต้น
     1. รับค่าตัวเลข 2 จำนวน ( X , Y )
     2. ทำการคูณกัน Multiple = X * Y
     3. แสดงค่า Multiple
        ทางเอกสาร
จบ


ตัวอย่าง จงเขียนผังงานของการสลับค่าของ A และ B เมื่อ A=10 , B= 25 ในรูปแบบข้อความ และสัญลักษณ์


การเขียนผังงานแบบข้อความ

การเขียนผังงานแบบสัญลักษณ์

เริ่มต้น
     1. กำหนดค่า A=10 , B = 25
     2. กำหนดให้ C = A
     3. กำหนดให้ A = B
     4. กำหนดให้ B = C
จบ